پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در روسیه

جهان میکروسکوپی و تجارت خرد
تجارت خرد روانه جهان میکروسکوپی شد. - روزنامه کمرسانت - 6 اسفند ماه 1397
١٧:٤٧ - 1397/12/22

افزایش تعداد بیکاران روسیه طی یک هفته
تعداد بیکاران روسیه طی یک هفته 5/2% افزایش پیدا کردند. - خبرگزاری رگنوم -6 اسفند ماه 1397
١٧:٤٣ - 1397/12/22

کاهش تعداد شرکتهای خرد روسیه در یکسال
تعداد شرکتهای خرد روسیه طی یکسال 6%-7% کاهش یافتند. - پایگاه اطلاع رسانی tatcenter.ru - 6 اسفند ماه 1397
١٧:٣١ - 1397/12/22